CO TO JEST RODO?
RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy od
25 maja 2018 r. Od tego dnia nasza firma przestrzega zasad określonych w RODO.
Pełna nazwa RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE.


KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Polwell Sp. z o.o. (ul. Ołowiana 12, 85-461
Bydgoszcz). Nasze dane kontaktowe: +48 52 325 20 00, centrala@polwell.pl.
Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych
oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.


W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?
Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:
 zawarcia i wykonania umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (podstawa prawna
– art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”,
 wykonania ciążących na naszej firmie obowiązków prawnych, np. wystawiania i
przechowywania faktur (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,
 dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) –
„prawnie uzasadniony interes”,
 marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f
RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
 marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w
tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.


JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?
Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W
zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
 czas trwania umowy,
 czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam
przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
 czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
 czas do momentu wycofania zgody.


JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?
Mogą Państwo złożyć do naszej firmy wniosek o:
 dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię
danych),
 sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,
 przeniesienie danych, w przypadkach określonych w RODO,

 usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.
Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść
sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych
jest prawnie uzasadniony interes. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do
zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.
Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli
uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być
wycofana w każdym czasie.


KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?
Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać –
oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:
 podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. dostawcom usług technicznych i
podmiotom świadczącym nam usługi doradcze;
 innym administratorom, np. kurierom.
Państwa dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).


JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?
Nasza firma wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować
się za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@odo24.pl.